Nowy rok zapowiada zmiany w zasadach szkolenia i egzaminowania przyszłych maszynistów.

Z dniem 1 stycznia 2023 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie, które swoją treścią będzie dopasowane do zmian ujętych w zmienianej ustawie o transporcie kolejowym z dnia 23 lipca 2021 roku.

Projekt nowego rozporządzenia zakłada centralizację procesu egzaminowania kandydatów na maszynistów (egzamin państwowy) oraz zmiany w obsłudze administracyjnej.

Korekty pojawią się również w samym programie szkolenia na świadectwo maszynisty, a także w zakresie prowadzenia Krajowego Rejestru Maszynistów i Prowadzących Pojazdy Kolejowe.

Pierwszą istotną zmianą jest oddzielenie szkolenia od egzaminowania kandydatów na maszynistów w celu uzyskania licencji maszynisty (dotychczas Ośrodek szkolenia i egzaminowania kandydatów na maszynistę realizował te etapy łącznie).

W praktyce zmienia to zakres działania Ośrodka szkolenia i egzaminowania kandydatów na maszynistę, na którym będzie spoczywał obowiązek przygotowania kandydata od strony merytorycznej- szkolenie na licencję.

Następnie uczestnik składa wniosek w systemie teleinformatycznym o przeprowadzenie egzaminu na licencję maszynisty.

Egzamin będzie odbywał się w czasie rzeczywistym – 200 minut musi wystarczyć kandydatowi do rozwiązania przygotowanego zestawu 100 pytań z zakresu m.in.: podstawowych zasad fizyki, wiedzy o taborze kolejowym jego wymaganiach technicznych oraz zagrożeń w ruchu kolejowym.

Wyniki będą znane w ciągu max. trzech dni, w przypadku niepowodzenia istnieje możliwość wniesienia odwołania w czasie 14 dni.

Uzyskanie pozytywnego wyniku pozwala przystąpić do kolejnego etapu szkolenia jakim jest świadectwo maszynisty.

Rolą Ośrodka będzie zarówno zaplanowanie całego procesu szkoleniowego, zgodnie z obowiązującymi wymogami ustawodawcy oraz przeprowadzenie sprawdzianu wiedzy i umiejętności, który ma za zadanie zweryfikować proces kształcenia.

Następnie kandydat będzie przystępował do testu teoretycznego, który odbywa się już w Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów w Warszawie.

W ramach tego egzaminu kolejnym etapem jest obowiązkowy test jazdy na symulatorze, składający się 30 minut nauki obsługi pulpitu oraz 90 minut jazdy właściwej.

Uzyskanie pozytywnego wyniku z obu etapów części teoretycznej umożliwia przystąpienie do egzaminu praktycznego, który odbywać się będzie na infrastrukturze zarządzanej przez przewoźnika, z egzaminatorem zewnętrznym wyznaczonym przez Prezesa UTK oraz egzaminatorem wskazanym przez Ośrodek.

Zdaniem ustawodawcy taka zmiana pozwoli w sposób bezstronny poddawać ocenie umiejętności przyszłych maszynistów.

Zmiany obowiązujące "czynnych maszynistów"

Ponadto maszyniści nie będą stawiać się na pouczeniach / pouczeniach doraźnych, a od nowego roku będziemy posługiwać się nową nazwą „szkolenia okresowe”.

W kwestiach formalnych zmieniony został wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia na licencje maszynisty, korekcie zostały poddane parametry fotografii oraz wprowadzono niewielkie korekty językowe.

Istotną kwestią jest terminowość składania do UTK wniosków o przedłużenie licencji maszynisty – 30 dni, po tym czasie wnioski nie będą rozpatrywane. Nie do końca wiem jak ten zapis rozumieć …

Szkolenia i egzaminy dla kandydatów na maszynistów rozpoczęte w roku 2022, zgodnie z przepisami ustawy będą prowadzone na podstawie dotychczasowych przepisów, jednak nie dłużej niż do dnia 1 stycznia 2024 r.