Zgodnie z biuletynem nr 15  z dnia 14 grudnia 2020 r. nastąpiła zmiana przepisów kolejowych.

Najistotniejszą zmianą z punktu widzenia maszynisty w mojej ocenie jest ta dotycząca dodatku numer 2 do wewnętrznego rozkładu jazdy, czyli wykazu ostrzeżeń stałych (głównie poleceń graniczenia prędkości w danym kilometrze linii kolejowych).

Do tej pory dodatek ten wydawany był dwa razy w roku (w grudniu oraz czerwcu). Wraz z wejściem w życie rozkładu 2020/2021 dodatek wydawany będzie 4 razy w roku, a więc co kwartał. 

Obecny dodatek nr 2 obowiązuje od 13 grudnia 2020 do 13 marca 2021 r.

Zmiany w Ir - 1

Dokonano również kilku “kosmetycznych zmian” w instrukcji Ir – 1 m.in. słowa “pomocnik maszynisty” zastąpiono “drugi maszynista”.

Co istotne par. 58 ust. 13 Instrukcji otrzymał brzmienie:

Drugiego maszynistę, lub kierownika pociągu znajdującego się w kabinie maszynisty lub w przyległym przedziale połączonym przejściem z kabiną, o treści rozkazu pisemnego powiadamia ustnie maszynista. W przypadku przekazywania maszyniście treści rozkazu pisemnego za pomocą urządzeń radiołączności pociągowej maszynista zobowiązany jest przekazać tę informację kierownikowi pociągu, niebędącemu w kabinie maszynisty lub w przyległym przedziale.

Pełną treść zmian w przepisach znajdziesz tutaj.