Podczas wykonywania pracy manewrowej pojazd trakcyjny powinien znajdować się na początku lub na końcu składu manewrowego, a na spadku w miarę możliwości od strony spadku.

Wyjątkowo na stacjach położonych na poziomie lub na pochyleniu nie większym niż 2,5 promila można umieścić pojazd trakcyjny między przetaczanym taborem pod warunkiem, że nie będzie stosowane odrzucanie wagonów. W czasie manewrowania na torze głównym, mającym pochylenie większe niż 2,5 promila pojazd trakcyjny powinien znajdować się od strony spadku.

Jeżeli jest to niemożliwe, prędkość należy zmniejszyć do 15 km/h, a na każde 10 przetaczanych wagonów powinien znajdować się jeden wagon z czynnym hamulcem, przy czym pierwszy wagon z czynnym (obsługiwanym) hamulcem powinien znajdować się od strony spadku.

Na torach z pochyleniem większym niż 2,5 promila lub gdy spadek taki przylega bezpośrednio do miejsca wykonywania manewrów, należy zachować środki ostrożności przewidziane regulaminem technicznym.

Przed manewrowaniem należy tabor odhamować oraz usunąć kliny względnie płozy hamulcowe spod kół taboru.

Przed rozpoczęciem pracy manewrowej kierownik manewrów obowiązany jest poinformować pracowników wykonujących manewry (drużynę trakcyjną, manewrowych, pracowników obsługujących zwrotnice) o planie i sposobie wykonania zamierzonej pracy.

Porozumienie przy manewrach odbywa się za pomocą sygnałów, urządzeń łączności, ustnie i pisemnie.

Drogi przebiegów dla manewrów nastawia się na żądanie kierownika manewrów. Jeżeli rozrządzanie odbywa się na podstawie kart rozrządowych, drogi przebiegu dla poszczególnych odprzęgów nastawia się według karty rozrządowej.

Drogę przebiegu dla manewrów przygotowuję pracownik obsługujący zwrotnice tego okręgu nastawczego, w którym ma się odbyć ruch manewrowy. Tam, gdzie zwrotnic nie obsługuje posterunek nastawczy, należy wskazać w regulaminie technicznym kto i które zwrotnice obsługuje.

Przy przygotowaniu drogi przebiegu dla manewrów należy zwrotnice i wykolejnice nastawiać kolejno, poczynając od najdalszej, patrząc w kierunku zamierzonej jazdy. Nie dotyczy to:

  1. przebiegowego nastawiania (przy urządzeniach przekaźnikowych);

2) nastawiania zwrotnic w czasie staczania i odrzucania odprzęgów.

Nie wolno przestawiać zwrotnic i wykolejnic:

  • pod taborem, a także przed taborem, gdy istnieje niebezpieczeństwo najechania na nie w chwili przestawiania;
  • w całym okręgu nastawczym, gdy wyjątkowo pociągi wjeżdżają, wyjeżdżają lub przejeżdżają po drodze przebiegu niezabezpieczonej drążkiem przebiegowym albo przetacza się wagony z podróżnikami; wyjątki można dopuścić regulaminem technicznym.

Jeżeli nie ma przeszkód do jazdy manewrowej, to po nastawieniu zwrotnic i wykolejnic dla każdego przebiegu manewrowego, pracownik obsługujący zwrotnice daje zezwolenie na tę jazdę za pomocą sygnału „Jazda dozwolona” lub „Jazda manewrowa dozwolona”, a jeżeli nie
ma urządzenia sygnałowego, wówczas zezwolenie to daje pracownik obsługujący zwrotnice za pomocą ręcznego sygnału Rm l („Do mnie”) względnie Rm 2 („Ode mnie”) ewentualnie za pomocą urządzeń łączności. Jeżeli zwrotnice w przebiegach manewrowych nie są zamykane,
wówczas w regulaminie technicznym można przewidzieć, że po odpowiednim porozumieniu się kierownika manewrów z pracownikiem obsługującym zwrotnice, na czas rozrządzania taboru nie jest wymagane dawanie zezwolenia dla każdego przebiegu oddzielnie.

Pozwolenie na jazdę manewrową ważne jest aż do:

  • najbliższego urządzenia sygnałowego, ważnego dla tej jazdy manewrowej;
  • jeżeli takiego urządzenia nie ma – to do najbliższej zwrotnicy, wykolejnicy, lub do ukresu najbliższego rozjazdu, lub skrzyżowania w sąsiednim okręgu nastawczym.

Zezwolenie na jazdę manewrową należy dawać osobno dla każdego przebiegu manewrowego. Po minięciu dotyczącego urządzenia sygnałowego przez manewrujący tabor należy na urządzeniu tym z powrotem nastawić sygnał zabraniający jazdy manewrowej.

Jeżeli tabor wjechał na zwrotnicę z ostrza, nastawioną na jazdę z innego toru i nastąpiło rozprucie zwrotnicy, zabrania się cofania taboru. Po stwierdzeniu, że nie ma widocznych uszkodzeń na częściach rozjazdu, przez które ma przejechać tabor, należy tabor ten usunąć z rozjazdu ruchem w kierunku z ostrza zwrotnicy. Następny ruch taboru przez tę zwrotnicę może odbywać się, dopiero gdy pracownik obsługujący zwrotnice lub pracownik utrzymania stwierdzi należyty stan i prawidłowe działania zwrotnicy, a położenie zwrotnicy ześrodkowanej jest zgodne ze stanem urządzenia nastawczego.

Jeżeli jazda manewrowa ma się odbyć do sąsiedniego okręgu nastawczego, pracownik nastawiający drogi przebiegu przed daniem zezwolenia na tę jazdę powinien uzyskać uprzednio zgodę pracownika nastawiającego drogi przebiegu sąsiedniego okręgu, do którego ma się odbyć jazda manewrowa.

Na stacjach, na których pracują dwie lub więcej lokomotyw manewrowych, należy dla każdej z nich wyznaczać osobny rejon manewrowy i granice jego wskazać w regulaminie technicznym. Jazda manewrowa w sąsiedni rejon manewrowy dozwolona jest po porozumieniu się z ustawiaczem tego rejonu i za zezwoleniem właściwych pracowników nastawiających drogi przebiegu.
Jeżeli w rejonie górki rozrządowej pracuje więcej niż jedna lokomotywa manewrowa, sprawność i bezpieczeństwo manewrów zapewnia starszy ustawiacz lub wyznaczony regulaminem technicznym ustawiacz, który powinien koordynować pracę tych lokomotyw.

Sygnał „Stój” na semaforze dla manewrów jest ważny. Sygnał zezwalający na semaforze lub zastępczy „Sz” na nim oznacza zakaz manewrowania na drodze przebiegu pociągu.

Manewrujący tabor może minąć sygnał „Stój” (Sr 1, S 1) na semaforze nieoznaczonym białą tabliczką z czarną literą „m”:

1) gdy podany zostanie sygnał „Jazda dozwolona” (Z 2) lub sygnał „Jazda manewrowa dozwolona” (M 2, Ms 2);

2) jeżeli nie ma tarczy zaporowej lub tarczy manewrowej – gdy pracownik obsługujący wymieniony semafor da za pomocą sygnału „Do mnie” (Rm 1) względnie „Ode mnie” (Rm 2) bądź za pomocą urządzeń łączności zezwolenie na minięcie sygnału „Stój” (Sr 1, S 1).