Zgodnie z zapowiedzią, dziś przyszedł czas na omówienie zagadnień związanych z posterunkami technicznymi.

Jest to już trzecia z zaplanowanej serii wpisów związanej z techniki ruchu.

Aby nie marnować Waszego czasu, zanim, przejdziecie dalej zapowiedź tego, co będzie w następnym wpisie, a mianowicie: urządzenia na posterunkach ruchu.

ZACZYNAMY

Posterunek techniczny przeznaczony jest do wykonywania czynności ruchowych, a także do bezpośredniego organizowania i nadzorowania tych czynności na stacji czynnej dla potrzeb technicznych i na innych posterunkach ruchu. Posterunki ruchu dzielą się na posterunki nastawcze i posterunki dyspozytorskie.

Posterunek nastawczy przeznaczony jest do wykonywania przez uprawnionych pracowników lub samoczynnie przez urządzenia, czynności związanych bezpośrednio z prowadzeniem ruchu przy czym:

1)  posterunek nastawczy wyposażony w urządzenia nastawcze z funkcją zależności sygnałów na sygnalizatorach od położenia zwrotnic oraz urządzenia blokowe  i łączności – jest nastawnią;

2) posterunek, którego urządzenia nie mają funkcji opisanych obok – jest posterunkiem zwrotniczowskim (zwrotniczego).

Pod względem przeznaczenia ruchowego rozróżnia się nastawnie dysponujące, wykonawcze i manewrowe.

Część obszaru stacji lub innego posterunku ruchu, na którym wszystkie urządzenia sterowania ruchem (urządzenia srk) obsługuje jedna nastawnia, nazywamy okręgiem nastawczym.

Nastawnia dysponująca jest to posterunek nastawczy, wyposażony w urządzenia dysponowania semaforami w obrębie całej stacji lub w przydzielonym okręgu.

Jeśli na stacji jest urządzona tylko jedna nastawnia, to jest to nastawnia centralna. Nastawnia centralna oprócz wyposażenia w urządzenia nastawcze dla własnej stacji może posiadać również urządzenia dysponowania semaforami na innych przydzielonych posterunkach ruchu.

Nastawnia wykonawcza jest to posterunek nastawczy, na którym obsługuje się urządzenia nastawcze i blokowe we własnym okręgu nastawczym i nastawia się sygnały na semaforach na polecenie dyżurnego ruchu.

Nastawnia manewrowa jest to posterunek nastawczy, na którym nastawia się zwrotnice i sygnały dla manewrów. Gdy nastawnia ta obsługuje zwrotnice przy górce rozrządowej, wówczas nazywa się ona nastawnią rozrządową.

Na stacjach mogą znajdować się w razie potrzeby posterunki dyspozytorskie, do których zalicza się: posterunki dyspozytorów zakładowych, dyżurnych ruchu peronowych i manewrowych oraz starszych ustawiaczy. Zakres ich czynności określają osobne instrukcje i regulaminy techniczne.

Granice posterunków technicznych powinny być określone w regulaminie technicznym.

Każdy posterunek ruchu, przystanek osobowy i ładownia powinny posiadać swoje nazwy, których napis powinien być umieszczony na miejscu widocznym z pociągu (na froncie budynku dworca, posterunku) i ewentualnie z obu stron podjazdu pociągów.