Manewrami nazywamy wszystkie ruchy taboru kolejowego oraz związane z nimi czynności wykonywane na torach kolejowych, z wyjątkiem wjazdów, wyjazdów i przejazdów pociągów. Składem manewrowym nazywa się przetaczany tabor, znajdujący się za lub przed pojazdem trakcyjnym wykonującym manewry. Pod określeniem “manewrujący tabor” należy rozumieć skład manewrowy wraz z pojazdem trakcyjnym wykonującym manewry albo manewrujący luzem pojazd trakcyjny.

Manewry powinny być wykonywane szybko i sprawnie, przy zachowaniu bezpieczeństwa ludzi, taboru, urządzeń czy przesyłek.

Manewry taborem kolejowym należy wykonywać z postanowieniami przepisów i instrukcji kolejowych, regulaminu technicznego, obowiązującego rozkładu jazdy, jak i również zgodnie z procesem technologicznym pracy stacji i bocznicy, dla których został on opracowany.

Szczegółowe postanowienia dotyczące pracy manewrowej zawiera Instrukcja o technice pracy manewrowej Ir-9 (R-34).

Dla każdej stacji powinien być opracowany regulamin pracy manewrowej, dołączony do regulaminu technicznego stacji. Postanowienia dotyczące wykonywania manewrów na bocznicach i ładowniach oraz na torach wydzielonych dla potrzeb innych jednostek organizacyjnych powinny być podane w odpowiednim regulaminie, opracowanym zgodnie z instrukcją o sporządzaniu regulaminów technicznych. W regulaminie technicznym powinny być podane wszelkie ograniczenia i dozwolone sposoby manewrowania.