Dzień dobry!

Zanim zacząłem jeździć za nastawnikiem, pracowałem wiele lat “po drugiej stronie drzwi”.

Moja przygoda z transportem rozpoczęła się od PKS-u, gdzie pełniłem funkcję rewizora. Następnie tę samą rolę przyszło mi pełnić na kolei. Po kilku latach przeszedłem do pracy w drużynach konduktorskich, aż w końcu skończyć na szkoleniu na maszynistę.

Wiele razy mówiłem “Dzień dobry, proszę przygotować bilet do kontroli”.

Wiele osób zapewne po dziś dzień na moje wspomnienie wypowiada “wróżby andrzejkowe” śląc przy tym pod moim adresem całą masę epitetów. W swoim 12 letnim życiu zawodowym wypisałem setki jak nie tysiące wezwań do zapłaty (opłat dodatkowych) potocznie zwanych mandatami za brak biletu. 

Taka była moja praca, za to ktoś mi płacić, a ja staram się zawsze swoje obowiązki wykonywać rzetelnie. 

O co mi dzisiaj chodzi?

W ostatnich dniach rzucają mi się w oczy wpisy pasażerów, którym zdarzyło się otrzymać wezwanie. Nie oceniam ich – wszak nigdy tego nie robiłem, a jedynie rozliczałem zastany stan faktyczny.

Dzisiaj chciałbym Wam przekazać kilka informacji o pracy konduktów, kontrolerów oraz innych osób upoważnionych do kontroli biletów.

Przepisy nie przewidują pouczenia za brak biletu

Obowiązek posiadania biletu na przejazd oraz jego okazania, a tym samym ewentualne roszczenia przewozowe definiuje Ustawa z dnia 15.11.1984 r. – Prawo Przewozowe (Dz.U. z 2020r. poz. 8).

I tak zgodnie z tą Ustawą:

  • art. 16 – Umowę przewozu zawiera się poprzez nabycie biletu na przejazd przed rozpoczęciem podróży lub spełnienie innych określonych przez przewoźnika lub organizatora warunków dostępu do środka transportowego (np. wejście na stację metra), a w razie ich nieokreślenia przez samo zajęcie miejsca w pojeździe. 
  •  art. 33a ust. 3 – W razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu przewoźnik lub organizator publicznego transportu zbiorowego albo osoba przez niego upoważniona pobiera właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawia wezwanie do zapłaty.
  • art. 33a ust. 4 – W razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu poświadczającego
    uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu przewoźnik lub organizator publicznego transportu zbiorowego albo osoba przez niego upoważniona pobiera właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawia wezwanie do zapłaty. Pobrana należność za przewóz i opłata dodatkowa, po uiszczeniu opłaty
    manipulacyjnej odpowiadającej kosztom poniesionym przez przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego, podlegają zwrotowi, a w przypadku wezwania do zapłaty – umorzeniu, w przypadku udokumentowania przez podróżnego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu, uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.

Ale jeśli masz bilet okresowy i tylko zapomniałeś go ze sobą zabrać to:

  • art. 33 ust. 5 – W razie posiadania przez podróżnego ważnego dokumentu przewozu, którego nie miał podczas przejazdu, do zwrotu i umarzania należności za przewóz i opłaty dodatkowej stosuje się przepis ust. 4 zdanie drugie.

PRZEPISY KARNE

art. 87a –  Podróżny, który w czasie kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu, mimo braku odpowiedniego dokumentu przewozu, odmawia zapłacenia należności i okazania dokumentu, umożliwiającego stwierdzenie jego tożsamości, podlega karze grzywny.

art. 121 par. 1 kodeksu wykroczeń – Kto, pomimo nieuiszczenia dwukrotnie nałożonej na niego kary pieniężnej określonej w taryfie, po raz trzeci w ciągu roku bez zamiaru uiszczenia należności wyłudza przejazd koleją lub innym środkiem lokomocji, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

O przypadku kiedy ktoś został pozbawiony wolności za brak biletu możesz przeczytać tutaj.